Privacy

Voor ons staat de klant voorop. Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt en zien het daarom als onze verantwoordelijkheid om bij de verwerking van persoonsgegevens uw privacy te beschermen met alle middelen die van ons redelijkerwijs verwacht mogen worden. In dit document vertellen wij welke gegevens we verwerken, hoe we de gegevens beveiligen en of we de gegevens delen met derden. Dit privacybeleid is openbaar.

Onze contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid  kunt u contact met ons opnemen via : Ina Wulff – Lheeweg 9 – 7991 AM Dwingelo

De persoonsgegevens die we verwerken

Wij houden ons aan de uitgangspunten van de algemene verordening persoonsgegevens zoals die vanaf 25 mei 2018 van kracht is geworden. Dat betekent dat wij de gegevens verwerken op een wettelijke basis, dat we niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk, dat we persoonsgegevens niet langer bewaren dan we moeten (waarbij we rekening houden met andere wettelijk verplichte bewaartermijnen), dat we er alles aan doen om de gegevens zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen en dat we passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens veilig te verwerken.

Praktijk Ina Wulff houdt in sommige gevallen de contactgegevens bij van haar klanten. De wettelijke basis voor verwerken is een contractuele verplichting. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt, niet gedeeld en automatisch verwijderd als de behandelingen zijn afgerond. Van behandelingen worden facturen gemaakt en die worden in de administratie bewaard conform wettelijke fiscale regels.

Onze regels:

  • We verwerken geen persoonsgegevens van consumenten die jonger zijn dan 16 jaar;
  • We delen de gegevens nooit met derden voor commerciële doelen of marketing
  • We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
  • We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor het bijhouden van transacties zijn we gebonden aan de bewaartermijnen van de fiscus

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons contactadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij gegevens beveiligen

De AVG geeft aan dat er voldoende passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de verwerking van persoonsgegevens veilig te houden. In dat kader hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Belangrijke software is beveiligd;
  • Er wordt zo weinig mogelijk gegevens bewaard;
  • Van alle gegevens worden backups gemaakt op een extern systeem;
  • Er worden geen klantgegevens meegenomen op laptop op smartphone;
  • Er wordt gebruik gemaakt van up-to-date antivirus detectie;
  • er wordt geen gebruik gemaakt met externe verwerkers.